| Miasteria.pl 2007-2013 |
Zaloguj się przez Facebook

Statek Dragon Ustka

Atrakcje turystyczne | Marynarki Polskiej - Port (wschodnie nabrzeże) - Ustka
4.5/5
 
Recenzji: 3

Opis miejsca

Dra­gon za­wi­nął do Gdy­ni je­sie­nią 2007 r. Przy­cu­mo­wał przy Na­brze­żu Po­mor­skim w naj­pięk­niej­szym z moż­li­wych miejsc ? w Ba­se­nie Pre­zy­den­ta, tuż obok ?Da­ru Po­mo­rza? ?Da­ru Mło­dzie­ży? i ORP ?Bły­ska­wi­ca?.

Choć to mło­de mia­sto nie pa­mię­ta cza­sów wiel­kich ga­le­onów, to prze­cież nie­da­le­ko Or­ło­wa ? jed­nej z naj­bar­dziej ma­low­ni­czych dziel­nic Gdy­ni, na dnie Za­to­ki Gdań­skiej le­żą szcząt­ki szwedz­kie­go ga­le­onu ?So­len? któ­ry zo­stał za­to­pio­ny w Bi­twie pod Oli­wą w li­sto­pa­dzie 1627 r. Za­tem nie tak bar­dzo przy­pad­ko­wo nasz ?Dra­gon? ? bo aku­rat w rocz­ni­cę ? wła­śnie tu­taj się zna­lazł. A zna­lazł się dzię­ki lu­dziom, któ­rzy ko­cha­ją mo­rze, ma­ją fan­ta­zję, cią­gle szu­ka­ją ko­lej­nych, am­bit­nych wy­zwań i szczę­śli­wym zrzą­dze­niem losu ? spo­tka­li się w Gdy­ni.

Ar­ma­to­rzy Adam Wę­gier­ski, Je­rzy Ol­szew­ski, Sła­wek Gojdź, ar­ty­sta Sła­wo­mir Cu­piał ? au­tor wszyst­kich sty­lo­wych de­ko­ra­cji ?Dra­go­na? (ga­lio­nu, pod buksz­pry­tem, smo­ków, masz­ka­ro­nów, ry­ce­rzy, sy­ren, a tak­że ele­men­tów ar­chi­tek­to­nicz­nych i licz­nych de­ta­li)) oraz zna­ni, licz­nie na­gra­dza­ni gdyń­scy re­stau­ra­to­rzy ? Ro­mu­al­da i Je­rzy Ży­chow­scy, któ­rzy od 1998 roku byli ar­ma­to­ra­mi stat­ku pa­sa­żer­skie­go Vi­king II z re­stau­ra­cją na po­kła­dzie, a od 2005 r. pro­wa­dzą z suk­ce­sem sty­lo­wą re­stau­ra­cję ?Do­bry Ad­res? przy ul. 10 Lu­te­go 21 w Gdy­ni.

?Dra­gon? to sta­tek wy­ciecz­ko­wy, prze­zna­czo­ny do rej­sów tu­ry­stycz­nych na peł­nym mo­rzu, tak­że w se­zo­nie zi­mo­wym. Ma dłu­gość 45 m, sze­ro­kość 8,20 m, 4 masz­ty i mo­że za­brać na po­kład 200 pa­sa­że­rów. Oprócz po­kła­du otwar­te­go ? ma tak­że ob­szer­ną sa­lę na dol­nym po­zio­mie. W cen­tral­nej czę­ści tej sali znaj­du­je się ? ser­ce ?Dra­go­na? ? du­ży bar. Bar­ma­ni, mi­strzo­wie w swo­im fa­chu, wy­bra­ni zo­sta­li spo­śród naj­lep­szych w kra­ju.


Czyn­ny co­dzien­nie: od poniedziałku do środy 11.00 - 22.00
i dłużej od czwartku do soboty 11.00 - 1.00
i dłużej w niedzielę 11.00 - 22.00
i dłużej w przypadku rezerwacji - zamówienia możemy wydłużyć godziny otwarcia w każdy dzień

Tylko pierwszy rejs (10.00) bez muzyki, podczas kolejnych zabawa i konkursy karaoke.
Bary na pokładzie. Po ostatnim rejsie (22.30) dyskoteka do 3.00 nad ranem.

Rejsy: 50 min., co 1,5 godz., 10.00-22.30, w sezonie

Odpływa: ze wschodniego nabrzeża portowego w Ustce

Cennik: 25 zł dorośli, 15 zł dzieci, 0-3 lat gratis

Źródło opisu: http://www.dragon-dragon.pl/index.php?cont=dragon

Zdjęcia miejsca - Statek Dragon Ustka

Statek Dragon Ustka
Statek Dragon Ustka
Statek Dragon Ustka
Album autora miejsca
Posiadasz więcej ciekawych zdjęć powiązanych z tym miejscem ? Możesz dodać je do opisu tego miejsca
Źródło zdjęć (album autora) : kkika2009

Dojazd i lokalizacja miejsca - Statek Dragon Ustka

Wydarzenia powiązane z tym miejscem

Niestety nie znaleziono wydarzeń powiązanych z tym miejscem

Użytkownicy którzy odwiedzili bądź zamierzają odwiedzić to miejsce

Recenzje, komentarze i opinie do miejsca

Przeciętna ocena wystawiona przez 1 użytkownika(ów)

Ocena 
 
4.5  (1)
Twoja ocena
Ocena
Twój komentarz/opinia (wymagane)*
    Proszę wpisać kod zabezpieczający.
 
Recenzent: Anonim ( gość )    Kwiecień 09, 2013
Ocena 
 
4.5

Ocena z poprzedniej wersji serwisu, obliczona na podstawie 9 głosów.

Czy ta opinia była dla Ciebie pomocna? 
Tak 0Nie 0
Zgłoś tę recenzję
Recenzent: Anonim ( gość )    Sierpień 09, 2010

Kurde !!! Piraci ciągle żyją
jak widać debile też !!! :(

Czy ta opinia była dla Ciebie pomocna? 
Tak 1Nie 2
Zgłoś tę recenzję
Exumer ( 409 pkt ) Recenzent: Exumer ( 409 pkt )    Sierpień 09, 2010
Top 10 Recenzent   -   Zobacz wsyzstkie moje recenzje

Kurde !!! Piraci ciągle żyją !!!!!

Czy ta opinia była dla Ciebie pomocna? 
Tak 2Nie 0
Zgłoś tę recenzję
 

Zobacz również podobne miejsca

Plaża w Ustce
- - Ustka
Promenada w Ustce
promenada nadmorska - Ustka
Plaża Ustka
plaża - Ustka
Rejsy Ekstremalne łodziami RIB Ustka
Port wschodni - przystań - Ustka
Wystawa motyli  Ustka
gen. Zaruskiego - Ustka
Latarnia morska Ustka
Marynarki Polskiej - Ustka
Wydma Orzechowska, Orzechowo
Orzechowo - Ustka
Piękne plaże Ustki
Bolesława Limanowskiego - Ustka
Dworek Różany w Ustce
Limanowskiego 6 - Ustka
Rejsy na Bornholm - Ustka
Bulwar Portowy - Ustka

Informacje prawne

Wybrane miasto | Zmień miasto
Znasz wiecej ciekawych miejsc w miescie Ustka ? Dodaj je do Miasterii, zajme Ci to tylko chwile !