niedz.. maj 19th, 2024

REGULAMIN KONKURSU II edycja „Miasteria.pl”

Postanowienia ogólne
§ 1

   1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Miasteria.pl.
   2. Organizatorem Konkursu jest Miasteria.pl
   3. Obsługę techniczną i logistyczną konkursu prowadzi Miasteria.pl.
   4. Konkurs trwa od 01.02.2010r. do odwołania.

Uczestnicy Konkursu
§ 2

   1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników Miasteria.pl

Zasady Konkursu
§ 3

   1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się portalu Miasteria.pl .
   2. Każda dodany i zweryfikowany wpis zarejestrowanego użytkownika w portalu to 5 punktów przyznane użytkownikowi Miasteria.pl a każdy dodany i zweryfikowany komentarz zarejestrowanego uzytkownika to 1 punkt.
   3. Nagrody przyznawane będą po osiągnięciu odpowiedniego pułapu punktowego przez użytkownika do odpowiedniej nagrody
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie nie mniejszej ilości dodanych i zaakceptowanych miejsc od ilości komentarzy .
   5. Punkty nie mogą być wielokrotnie wykorzystane, przy czym zdobycie pierwszego pułapu punktowego (smycz) mimo odebrania nagrody nie powoduje przeniesienia punktów do „wydanych”.     

Pula nagród
§ 4

   1. Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator.
   2. Nagrodami w konkursie są:
    * Smycz Miasteria.pl wysokiej jakości 
    * Karta pamięci MicroSD/MiniSD/SD 2GB Kingston 
    * Pendrive Kingston 4GB 
    * Odtwarzacz MP3 z radiem FM 2GB 
    * Odtwarzacz MP4 2GB, LCD, Radio FM  
    * Telefon Nokia 1208/Nokia 1209; 
    * Nawigacja Mio Moov 200 PL; 
    * Aparat cyfrowy Nikon Colpix L20 lub podobnej klasy; 
    * Konsola Microsoft XBOX 360 Arcade; 
3. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z zapisami w §3.  
4. Zdobywcy nagród nie mogą domagać się wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inne nagrody rzeczowe, ponadto zdobywcom nagród nie przysługuje prawo cesji nagrody na osobę trzecią.
5. Nagrody mogą różnić się nieznacznie wyglądem od tych prezentowanych na zdjęciach, w przypadku braku dostępności danej nagrody, dostarczana jest nagroda o podobnej specyfikacji lub lepszej.

Rozstrzygniecie Konkursu i wydanie nagród
§ 5

   1. Po osiągnięciu odpowiedniego pułapu punktowego prosimy o kontakt poprzez formularz (zawierający login w serwisie Miasteria.pl oraz rodzaj nagrody wraz z adresem do jej wysyłki) celem weryfikacji dokonanych wpisów i komentarzy.
   2. Nagrody będą wysłane Uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora pocztą poleconą w terminie do 3 tygodni od daty wygranej,
   3. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki nagrody do momentu zweryfikowania wpisów i komentarzy w portalu.
   4. Organizator może odmówić wydania nagród z powodu:
         1. nieprawidłowego dokonania wpisów (braki w treści tj. brak rozwiniętego opisu/zdjęć do miejsca, błędy rzeczowe)
         2. nieprawidłowego dokonania wpisów komentarzy (krótka treść, komentarz nie na temat / nie odnoszący się do miejsca)

         3. niemożliwości kontaktu ze zwycięzcą;
         4. niedotrzymania warunku rejestracji w portalu lub dokonywania wpisów bez rejestracji.
         5. niespełnienie warunków §2
         6. odmowy przyjęcia nagrody

Reklamacje
§ 6

   1. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać uwagi i reklamacje związane z Konkursem wyłącznie za pomocą formatki kontaktowej na stronie portalu.
   2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony na piśmie na adres email podany w reklamacji.
   3. Organizator ma wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
   4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Postanowienia końcowe
§ 7

   1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
   2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Miasteria.pl.
   5. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
   6. Konkurs reklamowany będzie w środkach masowego przekazu tj. Internet.
   7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Poczta Polska lub inny operator pocztowy, jeśli Organizator skorzysta z jego usług.
   8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienia we wręczaniu przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu, jeśli spowodowane to jest podaniem przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących nazwiska czy adresu zamieszkania.
  9. W przypadku nieodebrania nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody a Organizator nie będzie zobowiązany do jej przyznania innej osobie.
  10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  11. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  12. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27).
  13. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
  14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.